• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Dom smútku, cintorín

Na základe zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2015 právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy. Prosíme pozostalých, ktorí ešte nemajú uzatvorené nájomné zmluvy za hrobové miesta, aby tak urobili na Obecnom úrade v Slanskej Hute, počas úradných hodín, v najbližšom vhodnom termíne. Pozostalí, ktorí nebývajú v obci Slanská Huta, môžu požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy na základe telefonického dohovoru na telefónnych číslach: 055/6968 342, 0911 274982. Údaje, ktoré potrebujete k uzatvoreniu nájomnej zmluvy: meno a priezvisko nájomcu, bydlisko, rodné číslo, meno a priezvisko následného nájomcu.

Prevádzkový poriadok pohrebiska nájdete v zložke DOKUMENTY.