• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Obec Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta

Vážený občan,

v súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany pravádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, ako aj na ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa,  vo verejnom záujme podľa osobitných predpisov, na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov a na základe súhlasu dotknutej osoby.  Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní (podrobnosti o poskytnutí osobných údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania).

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Lehoty uchovávania jednotlivých dokumentov súvisiacich s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú uvedené v registratúrnom pláne a pri jednotlivých účeloch spracúvania. 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Poskytnutie osobných údajov na realizáciu úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinnosti prevádzkovateľa je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a tiež je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu úkonov vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných predpisov (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod.

Poskytnutie osobných údajov na základe čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby) má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto dokumente, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Tento dokument môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia bola vydaná dňa 25.5.2018.

Účely spracúvania osobných údajov, lehoty uchovávania, právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame na účely, ktoré sú bližšie definované v prílohe tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov. V prílohe sú prehľadne a zrozumiteľne uvedené všetky informácie v súlade s Nariadením a Zákonom.

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mail:                                 zodpovednaosoba@ppprotect.sk

Korešpondenčná adresa:   PP Protect s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Súhlas

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.  

Príloha k vyhláseniu - obec

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné)

Prihlasovanie a odhlasovanie

občanov k trvalému alebo

prechodnému pobytu

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov

Osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci

bežné osobné údaje

10 rokov

MV SR, súdy, OČTK, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

zákon č. 369/1990 Z .z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Žiadateľ

bežné osobné údaje

10 rokov

MV SR, súdy, OČTK, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vedenie evidencie brancov

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci

bežné osobné údaje

5 rokov

Okresný úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov za účelom výkonu volebného práva

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci

bežné osobné údaje

Trvalá doba archivácie

MV SR, súdy, OČTK, Oprávnený orgán štátu,

Okrsková volebná komisia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vedenie členov volebných komisii

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Členovia volebných komisii

bežné osobné údaje

2 roky

MV SR, súdy, OČTK, Oprávnený orgán štátu,

Okrsková volebná komisia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vedenie evidencie kandidátov

do volených funkcií

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osoby kandidujúce do volených funkcií

bežné osobné údaje

5 rokov

MV SR, súdy, OČTK, Oprávnený orgán štátu,

Okrsková volebná komisia

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Osvedčovane listín a podpisov

na listinách a vedenie evidencie listín a podpisov

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov

na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

Osoby žiadajúce o úradné

osvedčovanie listín a podpisov

bežné osobné údaje, osobitná kategória

10 rokov

MV SR, súdy, OČTK,

Štátny archív, Oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Správa registratúry

článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia úradnej korešpondencie, fyzické osoby vrátane zamestnancov, rodinných príslušníkov zamestnancov pri uchovávaní registratúrnych záznamov určených na likvidáciu, resp. archiváciu vo verejnom záujme

bežné osobné údaje, osobné údaje osobitnej kategórie

evidencia sa uchováva 10 rokov po ukončení evidencie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt,

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Spracovanie účtovných dokladov

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť správny poplatok, fyzické osoby, ktorým boli uložené sankcie

bežné osobné údaje

10 rokov

daňový úrad

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo súhlas dotknutej osoby

fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (vrátane osobných údajov o zamestnancoch)

bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje žiadateľa a bežné osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona alebo predchádzajúceho písomného súhlasu

5 rokov

žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Zverejňovanie a poskytovanie informácií

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

§7, ods. 3 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Osoby podliehajúce povinnosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Osoby povinne zverejnené podľa zákona o dobrovoľných dražbách

bežné osobné údaje

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vybavovanie sťažností

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  v znení neskorších predpisov

Osoby, ktoré podali sťažnosť a osoby, ktorých sa sťažnosť týka

bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby, ktoré podali podnet a ktoré sú prešetrované podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnanci a ďalšie osoby v súvislosti s prešetrovaním podnetu

bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu

5 rokov

účastníci konania

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Sieťová bezpečnosť a bezpečnosť

článok 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa

zamestnanci, zamestnanci dodávateľov poskytujúcich podporu v systémoch

bežné osobné údaje

1 rok

sprostredkovateľ (napríklad SBS)

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Exekúcie

zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

fyzická osoba - účastník exekučné konania, štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať v mene účastníka konania (vrátane zamestnanca, ak je zamestnávateľ povinným pre vykonanie exekučného príkazu)

identifikačné a kontaktné údaje, údaje v upovedomení o začatí exekúcie, údaje uvedené v správe o stave exekúcie, údaje uvedené v exekučný príkaz, iné údaje uvedené v exekučnom konaní

10 rokov

osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, notári

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb podľa

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o

zmene a doplnení niektorých zákonov a  podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby

titul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby

5 rokov

fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Miestne dane a poplatky

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady

zákon 563/2009  Z. z. o správe daní

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Osoby podliehajúce povinnosti platiť

miestne dane a poplatky

meno, priezvisko a titul

rodné číslo

trvalé bydlisko, prechodné bydlisko

číslo telefónu

číslo účtu, kód banky

10 rokov

Daňový úrad

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Hlavný kontrolór

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Osoby s trvalým pobytom a 

prechodným pobytom v obci a 

ďalšie osoby, ktorých sa týka

kontrolná činnosť a výkon funkcie

 hlavného kontrolóra obce

bežné osobné údaje

10 rokov

MV SR, OČTK,

Finančná správa SR,

sťažovateľ,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Rozhodovanie vo veciach

životného prostredia

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole, znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia

Fyzické osoby, voči ktorým sa vedie

rozhodovanie vo veciach životného

prostredia na obecnom úrade v obci

bežné osobné údaje

10 rokov

Spoločný obecný úrad Beniakovce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Stavebný úrad

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,

stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktoré konajú so

Stavebným úradom v obci.

bežné osobné údaje

10 rokov

Spoločný obecný úrad Beniakovce

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Obecné zastupiteľstvo

článok 6, ods. 1, písm. e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Fyzické osoby, o ktorých sa vedie

konanie alebo sú prejednávané

orgánmi obce,

poslanci

bežné osobné údaje

10 rokov

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Členovia komisií - neposlanci

článok 6, ods. 1, písm. e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Členovia komisií

bežné osobné údaje

10 rokov

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Petičné právo

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Osoby s trvalým alebo

prechodným pobytom v obci

bežné osobné údaje

5 rokov

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Zmluvné vzťahy

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

zmluva a predzmluvné vzťahy

zákon č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových

priestorov v znení neskorších predpisov

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Osoby uzatvárajúce zmluvné a

predzmluvné vzťahy s prevádzkovateľom

bežné osobné údaje

10 rokov

Finančná správa, OČTK,

Exekútor,

sťažovateľ,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Prenajímanie hrobových miest

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

zmluva a predzmluvné vzťahy

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

Osoby uzatvárajúce zmluvné a

predzmluvné vzťahy s prevádzkovateľom, osobné údaje zomretých osôb

bežné osobné údaje

10 rokov

Finančná správa, OČTK,

Exekútor,

sťažovateľ,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Evidencia hrobových miest

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

zmluva a predzmluvné vzťahy

zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

Osoby uzatvárajúce zmluvné a

predzmluvné vzťahy s prevádzkovateľom, osobné údaje zomretých osôb

bežné osobné údaje, osobitná kategória

10 rokov

Finančná správa, OČTK,

Exekútor,

sťažovateľ,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Hrobové miesta - zverejňovanie

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

článok 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

súhlas dotknutej osoby

zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

Pozostalí, ktorí dali súhlas so zverejnením

osobných údajov zomretej osoby a

 osobné údaje zomretej osoby

bežné osobné údaje

3 roky alebo do odvolania

súhlasu

OČTK,

sťažovateľ,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Oznámenie o úmrtí

článok 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Pozostalí, ktorí dali súhlas so zverejnením

osobných údajov zomretej osoby a

 osobné údaje zomretej osoby

bežné osobné údaje

3 roky alebo do odvolania

súhlasu

OČTK,

sťažovateľ,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Zverejňovanie jubilantov

článok 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Fyzické osoby oslavujúce životné jubileum

bežné osobné údaje

1 rok

-

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Správne a iné konania

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 1162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

fyzické osoby, ktoré podali návrh na začatie správneho alebo iného konania, v ktorom rozhoduje obec alebo mesto a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať pri vedení správneho alebo iného konania pri plnení zákonných povinností prevádzkovateľa

bežné osobné údaje

osobitné kategórie osobných údajov

10 rokov

OČTK,

sťažovateľ,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Archívne účely

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

článok 89 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

článok 9 ods. 2 písm. j) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov pre osobitné kategórie osobných údajov

žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom

fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú súčasťou registratúrnych záznamov

bežné osobné údaje

osobitné kategórie osobných údajov

Trvalá doba archivácie

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Obecná kronika - historické účely

článok 89 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

článok 9 ods. 2 písm. j) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov pre osobitné kategórie osobných údajov

Osoby uvedené v obecných kronikách

bežné osobné údaje

osobitné kategórie osobných údajov

Trvalá doba archivácie

-

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Štatistické účely

zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

článok 89 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

článok 9 ods. 2 písm. j) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov pre osobitné kategórie osobných údajov

Osoby, ktorých sa týka štatistické zisťovanie

bežné osobné údaje

osobitné kategórie osobných údajov

Trvalá doba archivácie

OČTK,

Štatistický úrad,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Zverejňovanie foto a video

článok 6, ods. 1, písm. a) a f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

§ 78 ods. 1, 2 Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osoby podieľajúce sa na propagácii obci na

webovom sídle obce

 alebo sociálnych sieťach

bežné osobné údaje

3 roky alebo do odvolania

súhlasu

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Pozývanie občanov s trvalým pobytom v obci

na kultúrne podujatia

článok 6, ods. 1, písm. e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Osoby s trvalým pobytom v obci

bežné osobné údaje

1 rok

-

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Rybársky preukaz

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

zákon č. 216/2018 Z. z. o  rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb.

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Osoby žiadajúce o rybársky preukaz

bežné osobné údaje

10 rokov

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Dobrovoľný hasičky zbor

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru

bežné osobné údaje

10 rokov

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Sociálna starostlivosť

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

článok 6, ods. 1, písm. b) – zmluvný vzťah Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Osoby, ktorým je poskytovaná pomoc alebo

sociálna starostlivosť, žiadatelia o pomoc v hmotnej núdzi a o sociálnu starostlivosť

bežné osobné údaje

10 rokov

OČTK, MPSVaR, súdy, exekútor,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Ochrana spotrebiteľa

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Štatutárny zástupca oznamovateľa, Vedúci prevádzky

bežné osobné údaje

10 rokov

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Poskytovanie príspevkov a dotácií

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Štatutárny orgán žiadateľa, Žiadateľ

Autor projektu, Účastník projektu

bežné osobné údaje

10 rokov

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Povoľovanie na úseku správy miestnych komunikácií

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

Fyzická osoba žiadateľ

bežné osobné údaje

10 rokov

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Správa miestnych komunikácií

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

Fyzická osoba žiadateľ, sťažovateľ

bežné osobné údaje

10 rokov

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Povoľovanie na úseku hazardných hier

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov

Štatutárny zástupca žiadateľa

bežné osobné údaje

10 rokov

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Povoľovanie na úseku podnikania v obci

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zákon č. 178/2005 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov

Štatutárny zástupca oznamovateľa, Vedúci prevádzky

bežné osobné údaje

10 rokov

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika

Verejné obstarávanie

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Fyzická osoba žiadateľ,

štatutárny zástupca oznamovateľa

bežné osobné údaje

10 rokov

OČTK,

iný oprávnený orgán štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika