• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Profil verejného obstarávateľa

Obec Slanská Huta je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Slanská Huta

Sídlo: Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta

Štatutárny zástupca: Martina Urbanová, starostka obce

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://slanskahuta.sk

E-mail: starosta@slanskahuta.sk  Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Telefón/Fax: +421556968342

Mobil: +421911274982

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 0436609001/5600

IČO: 00691330

DIČ: 2021261418

Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so  Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Zámer:

Obec Slanská Huta, Slanská Huta č. 68, 044 17  Slanec, ktorá je verejným obstarávateľom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer obstarania zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 spomenutého zákona na zákazku: "Dodávka interiérového vybavenia kultúrneho domu v obci Slanská Huta".

Výzva na predloženie ponuky bude zverejnená na: http://www.rov.sk/zoznam-dokumentov.php

V Slanskej Hute, dňa 07.03.2014                     Daniel Stančik, starosta obce

Aktuálne verejné obstáravania:

18195 - WYS

Vestník č. 217/2013 - 06.11.2013

Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky postupom podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
Dodávka interiérového vybavenia kultúrneho domu v obci Slanská Huta
(81.2 kb)
Záznam z vyhodnotenia ponúk
Dodávka interiérového vybavenia kultúrneho domu v obci Slanská Huta
(92.44 kb)
Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky postupom podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
Modernizácia miestneho rozhlasu prechodom na digitálne riadený bezdrôtový rozhlas
(185.06 kb)
Záznam z vyhodnotenia ponúk
Modernizácia miestneho rozhlasu prechodom na digitálne riadený bezdrôtový rozhlas
(94.8 kb)
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Zateplenie objektu – Obecný úrad – Kultúrny dom Slanská Huta
(66.13 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Obnova oddychových zón v obci Slanská Huta
(103.53 kb)
Výzva na predkladania ponúk pre nie bežne dostupné zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Nakladanie s kom. odpadom, drobným stav. odpadom, objemným odpadom a nebezpečným odpadom
(98.29 kb)
Príl. č. 1 - tabuľka k Výzve na predkladanie ponúk
Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a nebezpečným odpadom
(218.11 kb)
Záznam z vyhodnotenia ponúk
Nakladanie s kom. odpadom, drobným stav. odpadom, objemným odpadom a nebezpečným odpadom
(81.25 kb)
Výzva na predkladanie ponúk
Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta
(687.85 kb)
Príloha k Výzve na predkladanie ponúk
Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta
(283.13 kb)
Výzva na predkladanie ponúk
Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Slanská Huta
(757.93 kb)
Príloha k Výzve na predkladanie ponúk
Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Slanská Huta
(280.8 kb)
Záznam z vyhodnotenia ponúk
Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Slanská Huta
(82.99 kb)
Výzva na predkladanie ponúk - 04.07.2018
Výstavba detského ihriska v obci Slanská Huta
(716.4 kb)
Príloha k Výzve na predkladanie ponúk - 04.07.2018
Výstavba detského ihriska v obci Slanská Huta
(277.74 kb)
Záznam z vyhodnotenia ponúk - 16.07.2018
Výstavba detského ihriska v obci Slanská Huta
(107.42 kb)
Výzva na predloženie ponuky
Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta
(466.38 kb)
Príloha k výzve na predkladanie ponúk
Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta
(3605.28 kb)
Príloha 1
Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta
(50.5 kb)
Príloha 2
Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta
(34.09 kb)
Príloha 3
Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta
(124 kb)
Príloha 4
Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta
(66.5 kb)
Príloha 5
Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta
(32.27 kb)
Príloha6
Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta
(30.94 kb)
Príloha 7
Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta
(32.29 kb)