• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradné oznamy

Oznam

Obec Slanská Huta oznamuje, že v dňoch 22.12.2014 - 06.01.2015 bude kancelária Obecného úradu (administratívna pracovníčka) z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.

V uvedenom termíne si môžete osobné stretnutie so starostom obce dohodnúť na telefónnom čísle: 055/6968 342, 0911 274 982.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí     

   Obec Slanská Huta v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov      

zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Slanská Huta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu:

- stavba so súpisným číslom 85 na pozemku parcely reg. C KN č. 196 – ostatné plochy o výmere 93,5 m2, v katastrálnom území Slanská Huta, obec Slanská Huta, zapísaná na LV č. 192.

Nájomca:

Poľovnícka organizácia Milič, Nový Salaš 42, 044 17  Slanec, IČO: 42 232 996

Cena prenájmu:

5,34 € / m2 / ročne

Doba prenájmu:

10 rokov, s 3-mesačnou výpovednou lehotou.

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa:

- nájom na účel využívania stavby pre potreby Poľovníckej organizácie Milič. Poľovnícka organizácia má uzavreté zmluvy o nájme s vlastníkmi pôdy v k. ú. Slanská Huta, ktorú plánuje využívať na poľovné účely, plánuje vykonávať ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver. Súhlasí s vykonaním drobných stavebných úprav na náklady organizácie.  

Zámer prenajať predmet nájmu bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Slanskej Hute dňa 22.12.2013 Uznesením č. B/17/2013.

Prenájom časti nehnuteľností bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Slanskej Hute z dôvodu hodného osobitného zreteľa.       

V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme schváliť predmet prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Daniel Stančik, starosta obce

Vyvesené: 23.12.2013