• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

OBEC SLANSKÁ HUTA

Adresa:

Obec Slanská Huta
Slanská Huta 68
044 17 Slanec

Telefón: 055 / 696 83 42, 0911 274 982
E-mail: info@slanskahuta.sk, sekretariat@slanskahuta.sk, starosta@slanskahuta.sk  

Úradné hodiny:

Pondelok:   08:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Utorok:       nestránkový deň pre verejnosť

Streda:        08:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Štvrtok:       nestránkový deň

Piatok:        08:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Starosta obce: Daniel Stančik

Starosta obce je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstaviteľ obce. Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním (čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a § 1 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí).

Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Spôsob voľby starostu upravuje zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Starosta nie je zamestnancom obce, ale niektoré jeho nároky sa posudzujú, ako by bol zamestnancom obce. Funkcia starostu je monokratická. Má samostatné a nezávislé postavenie, ktoré vyplýva zo zákona.

Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce a správnym orgánom obce v administratívnych vzťahoch.

Starosta obce je zákonom a ústavou konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán a predstaviteľ obce. Postavenie starostu ovplyvňuje povinnosť obce plniť aj úlohy z oblasti štátnej správy a prenesenej štátnej správy. Starosta ako nezávislý predstaviteľ obce nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami obce.
Starosta obce vykonáva správu obce. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

Zástupca starostu obce: Mária Héžeľová

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

Mária Balogová

Peter Fogaraš

Vincent Perun

Martina Urbanová

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Slanskej Hute má 5 poslancov, schádza sa podľa potreby.
Poslanci prijímajú všeobecne záväzné nariadenia obce, čím rozhodujú o základných otázkach života obce.

Hlavný kontrolór obce: Ing. Agáta Vysokajová

Sekretariát: Mária Zuščáková

Zloženie obecných komisií:

- finančná komisia: predseda: Mária Balogová, členovia: Peter Fogaraš, Vincent Perun 

- inventarizačná komisia: predseda: Mária Héžeľová, členovia: Martina Urbanová, Mária Balogová 

- komisia verejného poriadku a živ. prostredia: predseda: Vincent Perun, členovia: Mária Balogová, Peter Fogaraš, Mária Héžeľová, Martina Urbanová, Štefan Novotný  

- komisia na riešenie sťažností: predseda: Peter Fogaraš, členovia: Mária Balogová, Mária Héžeľová, Vincent Perun, Martina Urbanová 

- kultúrno - športová komisia: predseda: Martina Urbanová, členovia: Bernardína Bakytová, Lukáš Jeseňák, Katarína Želinská 

- komisia pre verejný záujem: predseda: Vincent Perun, členovia: Mária Balogová, Peter Fogaraš, Mária Héžeľová, Martina Urbanová

Každý písomný podnet prijatý Obecným úradom v Slanskej Hute rieši príslušná komisia.

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie, ktoré sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie. Komisie OZ zasadajú podľa potreby.