Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 12.04.2021


Starosta obce Slanská Huta

…................................................................................................................

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

z v o l á v a m

 zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Slanskej Hute

 volebného obdobia 2018 - 2022,  ktoré sa uskutoční

dňa 15.04. 2021 (vo štvrtok) o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Obce Slanská Huta.

Program :

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu zasadnutia OZ

4.   Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

5.   Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolora obce v r. 2020

6.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021

7.   Schválenie rozpočtu obce na rok 2021

8.   Určenie výšky dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ pôsobiacich mimo územia obce  

      Slanská Huta na rok 2021

9.   Schválenie žiadostí o dotáciu na činnosť CVČ pôsobiacich mimo územia obce Slanská Huta

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok  2021

11. Diskusia

12. Záver                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                  ......................................

                                                                                                         Martina Urbanová

                                                                                                             starostka obce

V Slanskej Hute, dňa 12.04.2021  

Zasadnutie OZ sa uskutoční za dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Prítomní majú povinnosť prekryť horné dýchacie cesty respirátorom FFP2..


Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >