Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 17.03.2022

POZVÁNKA

V zmysle §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie OZ v Slanskej Hute

volebného obdobia 2018-2022, ktoré sa uskutoční

dňa 21.03.2022 (v pondelok) o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Obce Slanská Huta.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia OZ

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ

5. Rozpočtové opatrenie č. 15/2021

6. Diskusia

7. Záver

                                                                                                                                               Martina Urbanová

                                                                                                                                                starostka obce

V Slanskej Hute, dňa 17.03.2022


Zoznam aktualít