SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Ohlásenie činnosti FO

 15.08.2022

Vznik oprávnenia na živnostenské podnikanie je podmienený jeho ohlásením na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) podľa miesta bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Ak sú splnené všetky podmienky na podnikanie a ohlásenie je kompletné, JKM vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení do troch pracovných dní. Živnosť ohlasuje fyzická osoba prostredníctvom tlačiva Ohlásenie živnosti – fyzická osoba a právnická osoba prostredníctvom tlačiva Ohlásenie živnosti – právnická osoba na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM)

JKM vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy je ohlásenie kompletné (odo dňa kedy je ohlásenie živnosti alebo žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia spolu s požadovanými prílohami a výpis z registra trestov doručené a zároveň je uhradený aj správny poplatok).

Žiadateľ: fyzická osoba

Požadované dokumenty:

 • doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu (v prípade ohlasovania viazanej alebo remeselnej živnosti),
 • doklad o oprávnení užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska, u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 • výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR a na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti,
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,
 • splnomocnenie na zastupovanie, ak ohlásenie živnosti podáva poverená osoba.                  

Správne poplatky:

 • voľné živnosti: bez poplatku
 • remeselné a viazané živnosti: 7,5 € za každý ohlasovaný predmet podnikania

Miesto vybavenia: miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta podľa bydliska fyzickej osoby.

Doba vybavenia:

 • 3 pracovné dni na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení odo dňa, kedy je ohlásenie živnosti úplné a spĺňa všetky náležitosti, ktoré živnostenský zákon vyžaduje a zároveň sú splnené podmienky vymedzené živnostenským zákonom,

Kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa: áno

Spôsob prevzatia:

 • elektronicky

Miesto prevzatia:

 • elektronická schránka žiadateľa

Viac k tejto téme nájdete na: Ohlásenie živnosti FO


  Zoznam aktualít: