Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Všeobecné záväzné nariadenia

          VZN č. 1/2017    o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

          VZN č. 4/2016    ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a o                    miestnom poplatku za KO a DSO

          VZN č. 3/2016    o niektorých podmienkach držania psov na úzií obce Slanská Huta

          VZN č. 2/2016    o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými                     odpadmi na úzií obce Slanská Huta

          VZN č. 1/2016    o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na                            trhových miestach na úzií obce Slanská Huta

          VZN č. 3/2015    o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných                      bytov  vo vlastníctve obce Slanská Huta

          VZN č. 2/2015    o podmienkach a kritériách prideľovania bytov

          VZN č. 1/2015     Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje Obce Slanská                  Huta - ZRUŠENÉ - viď VZN č. 3/2021

          VZN č. 2/2013     o nakladaní s kom. odpadmi okri elektroodpadov, biologicky                        rozložiteľným odpadom a drobnými stav. odpadmi

          VZN č. 1/2012     o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti úzinej            samosprávy obce Slanská Huta