SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Profil verejného obstarávateľa

Obec Slanská Huta je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Slanská Huta

Sídlo: Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta

Štatutárny zástupca: Martina Urbanová, starostka obce

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://slanskahuta.sk

E-mail: starosta@slanskahuta.sk

Telefón/Fax: +421 55 696 83 42

Mobil: +421 911 274 982

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 0436609001/5600

IČO: 00691330

DIČ: 2021261418

Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so  Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Zámer:

Obec Slanská Huta, Slanská Huta č. 68, 044 17  Slanec, ktorá je verejným obstarávateľom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer obstarania zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 spomenutého zákona na zákazku: "Dodávka interiérového vybavenia kultúrneho domu v obci Slanská Huta".

Výzva na predloženie ponuky bude zverejnená na: http://www.rov.sk/zoznam-dokumentov.php

V Slanskej Hute, dňa 07.03.2014

Daniel Stančik, starosta obce

Aktuálne verejné obstáravania:

  • 18195 - WYS
  • Vestník č. 217/2013 - 06.11.2013