Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznam

 23.12.2013

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí     

   Obec Slanská Huta v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov      

zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Slanská Huta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu:

- stavba so súpisným číslom 85 na pozemku parcely reg. C KN č. 196 – ostatné plochy o výmere 93,5 m2, v katastrálnom území Slanská Huta, obec Slanská Huta, zapísaná na LV č. 192.

Nájomca:

Poľovnícka organizácia Milič, Nový Salaš 42, 044 17  Slanec, IČO: 42 232 996

Cena prenájmu:

5,34 € / m2 / ročne

Doba prenájmu:

10 rokov, s 3-mesačnou výpovednou lehotou.

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa:

- nájom na účel využívania stavby pre potreby Poľovníckej organizácie Milič. Poľovnícka organizácia má uzavreté zmluvy o nájme s vlastníkmi pôdy v k. ú. Slanská Huta, ktorú plánuje využívať na poľovné účely, plánuje vykonávať ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver. Súhlasí s vykonaním drobných stavebných úprav na náklady organizácie.  

Zámer prenajať predmet nájmu bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Slanskej Hute dňa 22.12.2013 Uznesením č. B/17/2013.

Prenájom časti nehnuteľností bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Slanskej Hute z dôvodu hodného osobitného zreteľa.       

V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme schváliť predmet prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Daniel Stančik, starosta obce

Vyvesené: 23.12.2013

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

OBEC Slanská Huta r. 2018

V zmysle prílohy č.2 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ÚVKO=((m zložka1 + m zložka2 + m zložka n) / mKO)*100%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Čitateľ vzorca „m zložka 1 až m zložka n“

Zložka

Kód odpadu

Názov odpadu

Hmotnosť odpadu [t]

m zložka 1

200139

plasty

3,673

m zložka 2

200135

vyr. el. a elektron. zar. iné ako uved. 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce NČ

0,490

m zložka 3

200136

vyr.el. a elektron. zar. iné ako uved. v 20 01 21,

               2,370

m zložka 4

200101

papier a lepenka

1,013

m zložka 5

200140

Kovy

0,039

m zložka 6

200123

vyradené zar. obsah. chlórfluor. uhľovodíky

0,040

m zložka 7

200103

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

               0,027

m zložka 8

200102

sklo

2,422

SPOLU

m zložka 1 až m zložka n

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                     

10,074

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Menovateľ „mKO“

Kód odpadu

Názov odpadu

Hmotnosť odpadu [kg]

200301

zmesový komunálny odpad

41,971

200307

objemný odpad

2,360

200139

plasty

3,673

200135

vyr. el. a elektron. zar. iné ako uved. 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce NČ

0,490

200136

vyr.el. a elektron. zar. iné ako uved. v 20 01 21,

2,370

200101

papier a lepenka

               1,013

200140

Kovy

0,039

200123

vyradené zar. obsah. chlórfluor. uhľovodíky

0,040

200103

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

0,027

200102

sklo

2,422

SPOLU mKO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

54,405

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2018 = 10,074 / 54,405 x 100%

ÚVKO = 18,52%

This document has been composed with the free HTML edior which can be accessed here. Use it every time for document editing.