Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 27.12.2020


Starosta obce Slanská Huta

…................................................................................................................

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

z v o l á v a m

 zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Slanskej Hute

 volebného obdobia 2018 - 2022,  ktoré sa uskutoční

dňa 30.12. 2020 (v stredu) o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Obce Slanská Huta.

Program :

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu zasadnutia OZ

4.   Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

5.   Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a   

      drobné stavebné odpady na území obce Slanská Huta

6.   Návrh VZN č. 2/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Slanská Huta

7.   Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. III/2020 - informácia

8.   Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. IV/2020

9.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok  2021

10. Informácia o nedoplatkoch za TKO a DzN

11. Určenie výšky dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ pôsobiacich mimo územia obce   

      Slanská Huta na rok 2021

12. Prejednanie žiadostí o dotáciu na činnosť CVČ pôsobiacich mimo územia obce Slanská Huta

13. Diskusia

14. Záver                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                  ......................................

                                                                                                         Martina Urbanová

                                                                                                             starostka obce

V Slanskej Hute dňa 27.12.2020

Zasadnutie OZ sa uskutoční za dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Prítomní majú povinnosť prekryť horné dýchacie cesty rúškom, šálom, šatkou.


Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >