Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 12.10.2021


Starosta obce Slanská Huta

…................................................................................................................

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

z v o l á v a m

 zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Slanskej Hute

 volebného obdobia 2018 - 2022,  ktoré sa uskutoční

dňa 15.10. 2021 (v piatok) o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Obce Slanská Huta.

Program :

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu zasadnutia OZ

4.   Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

5.   VZN č. 2/2021 o miestnych daniach na území obce Slanská Huta

6.   VZN č. 4/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradného odvádzania odpadových vôd na

       území obce Slanská Huta

7.   VZN č. 5/2021 ohľadom činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý

      čas alebo na určitom mieste

8.   VZN č. 6/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území  

      obce Slanská Huta

9.   VZN č. 7/2021 o organizácii miestneho referenda na území obce Slanská Huta

10. VZN č. 8/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty, poriadku a ochranu zelene na území obce

      Slanská Huta

11. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021

12. Rozpočtové opatrenie č. 8/2021

13. Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke obce Slanská Huta za rok 2020

14. Informácia o neuhradených DZN a TKO za rok 2021 a predchádzajúce roky

15. Diskusia

16. Záver                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                  ......................................

                                                                                                         Martina Urbanová

                                                                                                             starostka obce

V Slanskej Hute, dňa 12.10.2021  

Zasadnutie OZ sa uskutoční za dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Prítomní majú povinnosť prekryť horné dýchacie cesty respirátorom FFP2..


Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >