Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 19.05.2022

Starosta obce Slanská Huta

…................................................................................................................

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

z v o l á v a m

 zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Slanskej Hute

 volebného obdobia 2018 - 2022,  ktoré sa uskutoční

dňa 24.05. 2022 (v utorok) o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu Obce Slanská Huta.

Program :

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu zasadnutia OZ

4.   Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

5.   Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce

6.   Zámer prenájmu majetku obce Slanská Huta

7.   Schválenie nasledujúceho nájomcu do nájomného bytu v bytovom dome 8BJ

8.   Sťažnosť na opakované porušovanie občianskeho spolunažívania

9.   Diskusia

10. Záver                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                     ......................................

                                                                                                         Martina Urbanová

                                                                                                             starostka obce

V Slanskej Hute, dňa 19.05.2022  

Prosím o nahlásenie prípadnej neúčasti na zasadnutí.


Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >