Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 17.06.2022

Starosta obce Slanská Huta

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slanskej Hute volebného obdobia 2018 - 2022,

ktoré sa uskutoční dňa 20.06. 2022 (v pondelok) o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Obce Slanská Huta.

Program :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia OZ

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu Obce Slanská Huta za rok 2021

6. Schválenie záverečného účtu Obce Slanská Huta za rok 2021

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Slanská Huta na druhý polrok 2022

8. Schválenie nasledujúceho nájomcu do nájomného bytu v bytovom dome 8BJ

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Obec Nový Salaš

10. Schválenie Zámeru prenájmu majetku Obce Slanská Huta

11. Rozsah výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre nové volebné obdobie 2022-2026

12. Určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre nové volebné obdobie 2022-2026

13. Diskusia

14. Záver

                                                                               Martina Urbanová

                                                                                 starostka obce                                                                   

V Slanskej Hute, dňa 17.06.2022


Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >