Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zákaz využívania lesov verejnosťou

 22.07.2022

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Oddelenie lesného hospodárstva
______________________________________________, ______________________________________
Číslo spisu
OU-KS-PLO2-2022/012818-001
22. 07. 2022
Rozhodnutie
Zákaz využívania lesov verejnosťou
Výrok
vydáva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou, v čase od 23.07 2022,
od 06:00 hod. do odvolania
z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov a prebiehajúcich už jestvujúcich požiaroch na
lesných pozemkoch.
Zákaz sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese Košice-okolie.
Správcom lesných pozemkov sa ukladajú povinnosti:
• vyznačiť na všetkých prístupových cestách a iných vhodných miestach, oznamovacími tabuľami tento
zákaz vstupu verejnosti,
• zabezpečiť zverejnenie tohto zákazu na vývesnej tabuli príslušných lesných správ a polesí
• zabezpečiť intenzívne protipožiarne hliadky
• formou lesnej stráže zabezpečiť plnenie uvedeného zákazu
Mestským a obecným úradom sa ukladá povinnosť:
• zabezpečiť zverejnenie tohto zákazu na webovom sídle mesta a obce, rovnako tak na úradnej tabuli
mestských a obecných úradov a opakovane formou verejného rozhlasu
Tento zákaz sa nevzťahuje na:
• obhospodarovateľov lesných pozemkov,
• užívateľov poľovných revírov,
• členov lesnej stráže, členov poľovníckej stráže, členov stráže prírody a členov rybárskej stráže
• štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy
• záchranné a ozbrojené zložky Slovenskej republiky
Odôvodnenie
Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy lesného
hospodárstva vydáva tento zákaz využívania lesov verejnosťou z vlastného podnetu z dôvodu enormného
nebezpečenstva vzniku požiarov a rovnako tak už z pretrvávajúcich požiarov na lesných pozemkoch. Z
dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt, nedostatku zrážok a výraznému poklesu vlhkosti lesnej hrabanky,
2 / 4
padnutých konárov a lesných podrastov je tunajší orgán štátnej správy lesného hospodárstva toho názoru,
že voľno časove turistické aktivity širokej verejnosti musia v uvedenom období ustúpiť, pred rizikami
vzniku hospodárskych a environmentálnych škôd na lesných porastoch spôsobených požiarmi. Z vyššie
uvedených skutočností Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový lesný odbor rozhodol tak ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch sa na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení
využívania lesov verejnosťou nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Porušenie uvedeného zákazu sa považuje za priestupok na úseku lesného hospodárstva a je zaň možno
uložiť pokutu do 3 320 eur.
Pri zmene klimatickej situácie Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor uvedený zákaz
odvolá.
Ing. Gabriel Vukušič
vedúci odboru

Zoznam aktualít