Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zámer prenájmu majetku obce

 31.05.2022

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce

Zámer prenájmu majetku obce Slanská Huta

Obec Slanská Huta podľa ustanovenie §9a ods. 9 a nasl. Zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného Zastupiteľstva obce Slanská Huta č. 57/2022 zo dňa 31.05.2022, zverejňuje zámer prenájmu majetku obce,

priestorov bývalej kancelárie, ktorá je súčasťou budovy OÚ, postavená na parc. registra ,,C", zapísaná na LV č. 663, o výmere 50m2,

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pánovi Borisovi Orosovi, bytom Dolná 154/25, 044 17 Slanec, na zriadenie predajne potravín.

Priestory sa prenajímajú za minimálnu výšku nájmu 1,00€/m2/rok.

Zámer prenájmu je zverejnený:

       a) na informačnej tabuli obce Slanská Huta

       b) na informačnej nástenke OcÚ

       c) na web obce www.slanskahuta.sk

V Slanskej Hute, dňa 31.05.2022

                                                                                                                  Martina Urbanová

                                                                                                                     starostka obce 


1 2 3 >