SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Zasadnutie OZ

 06.10.2023

Starostka obce Slanská Huta

…................................................................................................................

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

 

z v o l á v a m

 zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Slanskej Hute

 volebného obdobia 2022 - 2026,  ktoré sa uskutoční

 

dňa 12.10. 2023 (vo štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke Obce Slanská Huta.

 

Program :

 

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Zloženie sľubu náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva

4.   Schválenie programu zasadnutia OZ

5.   Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

6.   Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Slanská Huta za rok 2022

7.   Žiadosť o poskytnutie dotácie – obec Nový Salaš

8.   Žiadosť o vydanie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou stavebného objektu

9.   Žiadosť o záväzné stanovisko k stavbe – Optický prepoj Slanská Huta – Nový Salaš

10. Zapojenie sa do dlhopisového programu

11. Diskusia

12. Záver

 

                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                     ......................................

                                                                                                         Martina Urbanová

                                                                                                             starostka obce

 

V Slanskej Hute, dňa 06.10.2023  

 

 


Zoznam aktualít: