SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Sobášny list

 15.08.2022

Poplatok

  • 1,50 € za každý exemplár

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu:

  • tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu,
  • vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky,
  • ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenice, u ktorých nie je určený otec.

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva:

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu:

  • všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom – tzv. delegovanie sobáša.

Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:

  • za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade,
  • za cudzieho štátneho občana platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.

Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá medzištátnu dohodu, musia byť ním predkladané verejné listiny apostilované; listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka /okrem dokladov v češtine/; pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov); predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu.

Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

Poplatky nájdete v časti: Cenník


    Zoznam aktualít: