SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Archív 2013-2018

 09.07.2019

Oznámenie o začatí konania vo veci zabezpečenia ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Slanské lesy I. verejnou vyhláškou

Okresný úrad Košice - okolie, Pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 70  Košice ako orgán štátnej správy na úseku poľovníctva podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje začiatok konania vo veci zabezpečenia ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Slanské lesy I. číslo OU-KS-PLO P/2013/00xxx-1 zo dňa 30. októbra 2013 na verejnej tabuli obce, a to po dobu 15 dní od doručenia verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 13.11.2013

Verejná vyhláška vyvesená: 13.11.2013

Verejná vyhláška zvesená: 28.11.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

Okresný úrad Košice - okolie, Pozemkový a lesný odbor, žiada o vyvesenie rozhodnutia č. OU-KS-PLO P/2013/00706-2 vo veci poverenia vykonávaním ochrany ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom poľovnom revíri Slanské lesy I., a to po dobu 15 dní od jeho doručenia verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Predmetné rozhodnutie Obci Slanská Huta doručené: 30.12.2013

Verejná vyhláška vyvesená: 30.12.2013

Verejná vyhláška zvesená: 14.01.2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o doručenie upovedomenia o odvolaní a výzvy verejnou vyhláškou

Okresný úrad Košice - okolie, Pozemkový a lesný odbor vydal dňa 20. decembra 2013 rozhodnutie č. OU-KS-PLO P2013/00706-2, ktorým v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveril LESY SR š.p., OZ Sobrance so sídlom Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v uznanom poľovnom revíri Slanské lesy I. Proti tomuto rozhodnutiu boli v zákonnej lehote podané odvolania.

Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, žiada o vyvesenie priloženého upovedomenia o odvolaní a výzvy č. OU-SK-PLO A/2014/01873-3, a to po dobu 15 dní od jeho doručenia verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Predmetné upovedomenie o odvolaní a výzva Obci Slanská Huta doručené: 04.02.2014

Verejná vyhláška vyvesená: 04.02.2014

Verejná vyhláška zvesená: 19.02.2014

----------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o vyvesenie doručovanej písomnosti na úradnej tabuli obce

Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, žiada o vyvesenie predmetnej písomnosti - Rozhodnutie č. OU-KE-OOP4-2014/008997/SZC zo dňa 31.03.2014, ktorým odvolací orgán zrušil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu (Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor) č. OU-KS-PLO P/2013/00706-2 zo dňa 20.12.2013 vo veci vykonávania ochrany poľovníctva a zabezpečenia starostlivosti o zver v poľovnom revíri Slanské lesy I., a to po dobu 15 dní od doručenia verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Predmetná písomnosť Obci Slanská Huta doručená: 07.04.2014

Verejná vyhláška vyvesená: 07.04.2014

Verejná vyhláška zvesená: 22.04.2014

----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o začatí konania vo veci zabezpečenia ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Slanské lesy I. verejnou vyhláškou

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy, žiada o vyvesenie priloženého oznámenia č. OU-KS-PLO-2014/01873-007 zo dňa 05. mája 2014 na verejnej tabuli obce, a to po dobu 15 dní od jeho doručenia verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 79 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 12.05.2014

Verejná vyhláška vyvesená: 12.05.2014

Verejná vyhláška zvesená: 26.05.2014

----------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o doručenie rozhodnutia o zastavení konania verejnou vyhláškou

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy, žiada o vyvesenie priloženého rozhodnutia o zastavení konania č. OU-KS-PLO-2014/01873-009-Hri. zo dňa 26. júna 2014 na verejnej tabuli obce, a to po dobu 15 dní od jeho doručenia za účelom jeho doručenia verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 79 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetné rozhodnutie Obci Slanská Huta doručené: 04.07.2014

Verejná vyhláška vyvesená: 04.07.2014

Verejná vyhláška zvesená: 21.07.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o doručenie rozhodnutia o zastavení konania verejnou vyhláškou

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva podľa § 74 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiada o vyvesenie priloženého rozhodnutia o zastavení konania č. OU-KS-PLO-2014/009850-002-Hri zo dňa 02. septembra 2014 na verejnej tabuli obce, a to po dobu 15 dní od jeho doručenia za účelom jeho doručenia verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve.

Predmetné rozhodnutie Obci Slanská Huta doručené: 08.09.2014

Verejná vyhláška vyvesená: 08.09.2014

Verejná vyhláška zvesená: 24.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh strategického dokumentu - "Územný plán obce Slivník" - koncept riešenia a správa o hodnotení strategického dokumentu

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Obec Slanská Huta, aby podľa § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, doručila správu o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu a žiada o vyvesenie dokumentu na verejnej tabuli obce, a to po dobu najmenej 21 dní od jeho doručenia.

Predmetná žiadosť Obci Slanská Huta doručená: 14.11.2014

Vyvesená: 14.11.2014

Zvesená: 09.12.2014  

-------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022"

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o EIA") dňa 04.12.2015 oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022".

V zmysle § 6 ods. 4 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP kraja ako príslušný orgán určuje dotknuté obce a mestá, v ktorých z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude možné nahliadnuť do oznámenia.

Do oznámenia je možné nahliadnuť: RZO Košice - okolie, Obecný úrad Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa.

Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 14.12.2015

Vyvesené: 14.12.2015

Zvesené: 28.12.2015

-------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020"

Obstarávateľ Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o EIA") dňa 26.04.2016 oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020".

V zmysle § 6 ods. 5 zákona, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP kraja ako príslušný orgán určuje dotknuté obce a mestá, v ktorých z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude možné nahliadnuť do oznámenia.

Do oznámenia je možné nahliadnuť: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020

Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 06.05.2016

Vyvesené: 06.05.2016

Zvesené: 25.05.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o EIA") dňa 22.04.2016 správu o hodnotení strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020".

V zmysle § 10 ods. 4 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP kraja ako príslušný orgán určuje dotknuté obce a mestá, v ktorých z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude možné nahliadnuť do správy.

Do správy je možné nahliadnuť: 

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja

Správa o hodnotení strategického dokumentu musí byť verejnosti prístupná najmenej po dobu 21 dní od jeho doručenia.

Predmetná správa Obci Slanská Huta doručená: 09.05.2016

Vyvesené: 09.05.2016

Zvesené: 02.06.2016 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o EIA") dňa 16.05.2016 správu o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022".

V zmysle § 10 ods. 4 zákona, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP kraja ako príslušný orgán určuje dotknuté obce a mestá, v ktorých z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude možné nahliadnuť do správy o hodnotení strategického dokumentu.

Do správy o hodnotení dokumentu je možné nahliadnuť:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1

Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od jeho doručenia.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 25.05.2016

Vyvesené: 25.05.2016

Zvesené: 17.06.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len "okresný úrad") vydal záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja", ktorého obstarávateľom bol Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu okresný úrad zverejnil na webovom sídle ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja

Dotknutá obec v zmysle § 14 ods. 5 zákona zverejní túto informáciu o vydaní záverečného stanoviska v lehote do troch pracovných dní od doručenia.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 18.07.2016

Zverejnené: 18.07.2016 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o začatí konania vo veci zistenia osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie prijal dňa 08. júla 2016 oznámenie o existencii miest s nezákonne umiestneným odpadom.

Na základe tohto oznámenia správny orgán vykonal dňa 18.07.2016 obhliadku na pozemku KN-C parc. č. 313/3 v k. ú. Slanská Huta. Obhliadkou bolo zistené nedovolené uloženie zmesového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na odhadnutej ploche približne 100 x 100 m nesúvislej plochy.

Nelegálne uložený odpad sa nachádza v lesnom poraste, je čiastočne pokrytý opadaným lístím a machom. Celkové množstvo odpadu bolo odhadnuté na približne 230 t zmesového komunálneho odpadu a 210 t drobného stavebného odpadu.

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s utanovením § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") oznamuje začatie konania vo veci zistenia osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu na pozemku KN-C parc. č. 313/3 v k. ú. Slanská Huta v súlade s § 15 ods. 9 písm. a) zákona o odpadoch.

Nakoľko sa pri miestnom šetrení, ktoré správny orgán vykonal dňa 18.07.2016 v rámci terénnej obhliadky nepodarilo zistiť osobu zodpovednú za nelegálne uložený odpad, ani dôkaz, ktorým by bolo možné takúto osobu identifikovať, správny orgán v súlade s § 15 ods. 7 zákona o odpadoch požiada o súčinnosť orgány policajného zboru.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 02.08.2016

Zverejnené: 02.08.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oznámenie o vydaní Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022"

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022", ktorého obstarávateľom je Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

Z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí a rozsiahlosti záverečného stanoviska príslušný okresný úrad nezasiela stanovisko v listinnom vyhotovení, ale zverejnil ho na webovom sídle ministerstva životného prostredia SR na adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 05.09.2016

Zverejnené: 05.09.2016 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutie o zastavení konania

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch")a v zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov zastavuje konanie podľa § 15 ods. 9 písm. a) zákona o odpadoch z dôvodu, že nebola zistená osoba zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu na pozemku KN-C parc. č. 313/3 v k.ú. Slanská Huta.

Predmetné rozhodnutie Obci Slanská Huta doručené: 05.09.2016

Zverejnené: 05.09.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečenia starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č. 8 Brezina

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), ktorý podľa § 71 ods. 2 písm c) zákona NR SR č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poľovníctve"), vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva, rozhodujúc podľa § 74 ods. 1 písm. c) zákona o poľovníctve, oznamuje začatie správneho konania v zmysle § 4 ods. 6  zákona o poľovníctve o poverení ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom Poľovnom revíri Brezina o výmere 2 137 ha, ktorý bol uznaný rozhodnutím bývaleho Obvodného lesného úradu v Michalovciach č. 2007/00052-Ga zo dňa 26.01.2007.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 04.01.2017

Zverejnené: 04.01.2017

Zvesené: 19.01.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutie

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktorý podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve) vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva, z titulu prebiehajúceho súdneho konania o platnosti, resp. neplatnosti nájomnej zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva v Poľovnom revíri Brezina, naväzujúc na Uznesenie Okresného súdu Trebišov zo dňa 4.11.2016, podľa ktorého sa zakazuje Poľovníckemu združeniu Posed Brezina až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej, v zmysle § 4 ods. 6 citovaného zákona poveruje poľovnícku organizáciu Poľovnícke občianské združenie HARŠAŠ so sídlom Byšta 77/170, 076 13 Byšta, IČO: 42093929 vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č. 8 Brezina v čase od vydania tohto rozhodnutia do právoplatného rozhodnutia súdu vo veci samej.

Predmetné rozhodnutie Obci Slanská Huta doručené: 25.01.2017

Zverejnené: 25.01.2017

Zvesené: 20.02.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečenia starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č. 8 Brezina

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), ktorý podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poľovníctve"), vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva, rozhodujúc podľa § 74 ods. 1 písm. c) zákona o poľovníctve, oznamuje začatie správneho konania v zmysle § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve o poverení ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom Poľovnom revíri Brezina o výmere 2 137 ha, ktorý bol uznaný rozhodnutím bývalého Obvodného lesného úradu v Michalovciach č. 2007/00052-Ga zo dňa 26.01.2007.

Keďže toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku, musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta bolo doručené: 28.06.2017

Vyvesené: 28.06.2017

Zvesené: 13.07.2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rozhodnutie

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktorý podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poľovníctve") vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva, z titulu prebiehajúceho súdneho konania o platnosti resp. neplatnosti nájomnej zmluvy o postúpení výkonu poľovníctva v Poľovnom revíri Brezina, naväzujúc na Uznesenie Okresného súdu Trebišov č. 2C/304/2016-78 zo dňa 4.11.2016, podľa ktorého za zakazuje Poľovníckemu združeniu Posed Brezina výkon poľovníctva v Poľovnom revíri Brezina až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej, rozhodujúc podľa § 74 ods. 1 písm. c) zákona o poľovníctve poveruje v zmysle § 4 ods. 6 citovaného zákona poľovnícku organizáciu Poľovnícke občianske združenie HARŠAŠ vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v Poľovnom revíri č. 8 Brezina.

Keďže toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku, musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu.

Predmetné Rozhodnutie Obci Slanská Huta bolo doručené: 31.07.2017

Vyvesené: 31.07.2017

Zvesené: 15.08.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odvolanie sa proti Rozhodnutiu č. OU-TV-PLO-2017/001296-II/3 zo dňa 21.07.2017

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor žiada v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, o vyvesenie Odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Trebišov, Pozemkového a lesného odboru o poverení Poľovníckeho združenia HARŠAŠ vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Brezina, formou verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

Predmetné Odvolanie Obci Slanská Huta bolo doručené: 30.08.2017

Vyvesené: 30.08.2017

Zvesené: 14.09.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OOP4-2017/041473/SZC

Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva ako príslušný odvolací orgán podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o odvolaní Poľovníckeho združenia Posed Brezina, so sídlom Hlavná č. 181, Brezina, IČO: 31958753 zo dňa 15.08.2017 proti rozhodnutiu Okresného úradu Trebišov, pozemkového a lesného odboru č. OU-TV-PLO-2017/001296-II/3 zo dňa 21.07.2017 zrušuje a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.

Predmetné Rozhodnutie bude zverejnené na úradnej tabuli obce formou verejnej vyhlášky po dobu 15 dní.

Predmetné Rozhodnutie Obci Slanská Huta bolo doručené: 29.11.2017

Vyvesené: 29.11.2017

Zvesené: 14.12.2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020"

Obstarávateľ Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len "okresný úrad") podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") dňa 15.12.2017 správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020".

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu budú verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia. Počas tejto doby je možné do tochto dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie vo vybraných obciach (mestách):

 • Mesto Košice
 • Mesto Medzev
 • Mesto Moldava nad Bodvou
 • Mesto Gelnica
 • Mesto Michalovce
 • Mesto Strážske
 • Mesto Veľké Kapušany
 • Mesto Rožňava
 • Mesto Dobšiná
 • Mesto Sobrance
 • Mesto Spišská Nová Ves
 • Mesto Spišské Vlachy
 • Mesto Krompachy
 • Mesto Trebišov
 • Mesto Čierna nad Tisou
 • Mesto Kráľovský Chlmec
 • Mesto Sečovce

Strategický dokument je zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020

Správa Obci Slanská Huta doručená: 21.12.2017

Vyvesené: 21.12.2017

Zvesené: 11.1.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program rozvoja obce Nový Salaš pre obdobie 2016 - 20201 (výhľadovo do 2023) - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Obstarávateľ Obec Nový Salaš, Nový Salaš 75, 044 17 Nový Salaš predložil Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") dňa 17.01.2018 oznámenie o spracovaní strategického dokumentu "Program rozvoja obce Nový Salaš pre obdobie 2016 - 2021 (výhľadovo do 2023)".

Návrh predmetného strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/program-rozvoja-obce-novy-salas-pre-obdobie-2016-2021-vyhladovo-do-2023.

Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od dňa jeho doručenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredia do 15 dní od dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 26.01.2018

Vyvesené: 26.01.2018

Zvesené: 08.02.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č. 8 Brezina

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán oznamuje začatie správneho konania v zmysle § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve o poverení ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom poľovnom revíri Brezina o výmere 2.137 ha, ktorý bol uznaný rozhodnutím bývalého Obvodného lesného úradu v Michalovciach č. 2007/00052-Ga zo dňa 26.01.2007.

Keďže toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku, musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na úradných tabuliach obcí Brezina, Byšta, Slanská Huta a Kuzmice.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 29.01.2018

Vyvesené: 29.01.2018

Zvesené: 12.02.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 17.01.2018 oznámenie o zmene startegického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja".

Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady si zhotoviť kópie na internetovej stránke Ministerstva živ. prostredia SR na adrese:

http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 07.02.2018

Vyvesené: 07.02.2018 (najmenej po dobu 14 dní od doručenia)

Zvesené: 21.02.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutie Okresného úradu Trebišov č. OU-TV-PLO-2018/001810 z 22.01.2018

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktorý podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve) vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva, z titulu prebiehajúceho súdneho konania o neplatnosti zmluvy o užívaní Poľovného revíru Brezina, a právoplatného a vykonateľného  Uznesenia Okresného súdu Trebišov zo dňa 4.11.2016 v spojení s Uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 09.10.2017, podľa ktorého sa zakazuje Poľovníckemu združeniu Posed Brezina výkon práva poľovníctva v Poľovnom revíri Brezina až do právoplatného rozhodnutia súdu vo veci samej, rozhodujúc podľa § 74 ods. 1 písm. c) zákona o poľovníctve poveruje v zmysle § 4 ods. 6  zákona o poľovníctve poľovnícku organizáciu Poľovné združenie LIPOVEC so sídlom Okružná 3/109, 076 12 Brezina vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v Poľovnom revíri č. 8 Brezina do právoplatného rozhodnutia Okresného súdu Trebišov vo veci samej.

Predmetné rozhodnutie Obci Slanská Huta doručené: 09.03.2018

Zverejnené: 09.03.2018

Zvesené: 23.03.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktorý podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve) vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva, vydal dňa 8.3.2018 rozhodnutie č. OU-TV-PLO-2018/001810, ktorým v zmysle § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve poveril poľovnícku organizáciu Poľovné združenie LIPOVEC so sídlom Okružná 3/109, 076 12 Brezina, IČO: 51282470 vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č. 8 Brezina do právoplatného rozhodnutia Okresného súdu Trebišov vo veci samej (Sp. zn. 2C/304/2016).

Podľa ustanovenia § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov "chyby v písaní, počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania".

Nakoľko pri vyhotovení rozhodnutia došlo k chybe v písaní - konkrétne dátumu vyhotovenia predmetného rozhodnutia, upovedomujeme všetkých účastníkov konania o oprave dátumu vydania rozhodnutia z 22.02.2018 na 08.03.2018.

Predmetné rozhodnutie Obci Slanská Huta doručené: 23.03.2018

Zverejnené: 23.03.2018

Zvesené: 09.04.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o vyvesenie odvolania proti rozhodnutiu č. OU-TV-PLO-2018/001810 zo dňa 22.02.2018 - verejnou vyhláškou

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov žiada o vyvesenie odvolania Slánskych lesov s.r.o. a Poľovníckeho združenia Posed Brezina proti rozhodnutiu Okresného úradu Trebišov, Pozemkového a lesného odboru o poverení Poľovného združenia LIPOVEC vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č. 8 Brezina formou verejnej vyhlášky po dobu 15 dní.

Správny orgán zároveň vyzýva všetkých účastníkov konania, že k predmetnému odvolaniu je možné sa vyjadriť počas vyvesenia verejnej vyhlášky, najneskoršie však do nasledujúceho dňa po zvesení vyhlášky na Okresnom úrade v Trebišove, Pozemkový a lesný odbor.

Predmetná žiadosť Obci Slanská Huta doručená: 12.04.2018

Zverejnená: 12.04.2018

Zvesená: 27.04.2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020 - zaslanie záverečného stanoviska

V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo Obci Slanská Huta zaslané záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020", ktorého obstarávateľom je Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 040 01 Košice.

Dotknutá obec je povinná zverejniť záverečné stanovisko na úradnej tabuli do troch dní od jeho doručenia. Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Slanská Huta v čase úradných hodín.

Záverečné stanovisko Obci Slanská Huta doručené: 21.05.2018

Zverejnené: 21.05.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o vyvesenie doručovanej písomnosti na úradnej tabuli - Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OOP4-2018/028646/SZC zo dňa 10.07.2018

Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, Komenského 52, 041 26 Košice vykonáva v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov doručovanie písomnosti verejnou vyhláškou.

Tunajší úrad použil spôsob doručenia písomnosti verejnou vyhláškou podľa ustanovenia § 79 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že v konaní je viac ako 20 účastníkov konania.

Jedná sa o rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru opravných prostriedkov, č. OU-KE-OOP4-2018/028646/SZC zo dňa 10.07.2018, ktorým druhostupňový správny orgán zamietol odvolania a rozhodnutie Okresného úradu Trebišov, pozemkového a lesného odboru č. OU-TV-PLO-2018/001810 zo dňa 08.03.2018 potvrdil.

Predmetná písomnosť bude na úradnej tabuli obce zverejnená formou verejnej vyhlášky po dobu 15 dní.

Predmetné rozhodnutie Obci Slanská Huta doručené: 18.07.2018

Zverejnené: 18.07.2018

Zvesené: 03.08.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Územný plán obce Slanec - Zmeny a doplnky č. 2 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Obstarávateľ Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec predložil Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie  dňa 18.09.2018 oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán obce Slanec - Zmeny a doplnky č. 2".

Návrh predmetného strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://www.enviroportal.sk/Sk_eia/detail/uzemny-plan-obce-slanec-zmeny-doplnky-c-02.

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o živ. prostredie žiada dotknuté obce o informovanie verejnosti o tomto dokumente spôsobom v mieste obvyklým.

Verejnosť môže do dokumentu nahliadnuť, robiť si zneho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady si zhotovovať kópie na Okresnom úrade Košice - okolie, odbor starostlivosti o živ. prostredie, Hroncova 13, 2. posch., č. dv. 205 počas celého procesu posudzovania na základe vopred dohodnutého termínu.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 03.10.2018

Zverejnené: 03.10.2018

Zvesené:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------