SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

 09.07.2019

Obec Slanská Huta, 044 17 okr. Košice – okolie
Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice-okolie
                          Číslo: 72/2019                                   V Slanskej Hute, 12.3.2019
                          Vybavuje: JUDr. Hertnekiová
VEC:
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.
     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OpaK“ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ:  Ing. Roman Kiš, 
Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks lipy malolistej s obvodom kmeňa 160 cm na parcele KN-C č. 73 a 1 ks orech kráľovský s obvodom kmeňa 140 cm na parcele KN-C č. 74 všetko  v k. ú. Slanská Huta, obce Slanská Huta. Výrub je požadovaný z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. 
Žiadosť doručená dňa: 8.3.2019
     V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( Hertnekiova.G@gmail.com) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.
                                                                                                Martina Urbanová
                                                                                                    starostka
Zverejnené: 12.03.2019
Zvesené: